PRAYER ROOM AT THE CONFERENCE

The idea is to fill the prayerroom at the conference with prayer and worship during the entire conference. The slots during the 6 sessions are not to be filled. The conference hall in that time is the prayer room.

To Lead an hour or more in the Prayer Room – Sign-Up – Click Here

Explanation in English:

BalkanCall 2018 is going to happen in Prishtina, Kosovo!

This is exciting news! We believe that God is going to do greater and bigger things in the near future in the Balkans. To make this happen, we want to fulfill Jesus’ prayer in becoming one, just as he is one with the Father and worship him together.

We would love to see reconciliation in the Balkans, hands reaching out to one another, people, who are usually considered as enemies, worshiping together.

We want to see the Balkans soaked in prayer and worship, so His Kingdom might come!

We would love to cover this time from Nov. 8-10 in the prayer room at the conference place with a 48h Burn, a constant time of prayer and worship, divided up in hours.

Please seek God if you want to be part of this and fill one or more slots during those 3 days, worshiping Jesus, doing this in form of music, prayer, scripture reading, art or whatever way God is leading you to. You may be alone with God during that time – and that’s ok. It is about God. It is about lifting him up and seeking his face for his kingdom to come in the Balkans.

So, if you are available and have a heart for Gods Kingdom to come with revival in the Balkans, come and join us in Prishtina, Kosovo.

In Albanian:

BalkanCall 2018, do të mbahet në Kosovë, në Prishtinë.

Ky është një lajm shumë i mirë. Ne besojmë së Perendia do të bëjë gjëra gjithnjë e më të mëdha në Ballkan. Për të ndodhur kjo ne duam ta plotësojmë lutjen e Jezusit për t’u bërë një me të, si edhe Jezusi vet me Atin dhe ne unitet t’a adhurojmë Atë.

Kemi dëshirë të shohim pajtushmërin, shtrirjen e dorës të njëri-tjetri, ata që mbaheshin si armiq të adhurojnë Zotin së bashku.

Kemi dëshirë të shohim Ballkanin të zhytur në lutje dhe në adhurim, që mbretëria e Tij të vijë.

Kemi dëshirë të mbulojmë kohën prej 8-10 Nëntor për 48 orë me adhurim dhe lujte në dhomën e lutjes në vendin e konferencës.

Kërko Zotin në qoftëse don me marr pjesë në atë dhe dëshiron me marrë përsipër një ose më shumë orë, duke adhuruar Zotin, me muzik, lutje, leximin e fjalës, art ose si Zoti të drejton. Ka mundësi që je vetëm me Zotin në atë kohë – edhe ajo është në rregull. Kryesorja është që emri i tij të lartësohet dhe të kërkojmë fytyrën e tij për mbretërinë e tij që të vijë në Ballkan.

Kështu, nëse ke kohë dhe zemra jote është për të parë mbreterinë e Perëndisë dhe rizgjim në Ballkan, hajde dhe na u bashkangjit në Prishtinë, Kosovë.